Wie ik ben:
Ik ben Carina van Keulen, in 1961 geboren in Amersfoort. Van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden, ik heb lange tijd in het speciaal basisonderwijs gewerkt. In 2007 ben ik gestart met de opleiding tot integratief kindertherapeut, in 2013 gevolgd door de opleiding tot hypnotherapeut, beide aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie te Amsterdam. Het werken met (jong)volwassenen, naast het werken met kinderen, geeft mij veel plezier en voldoening.
Een mens helpen zijn eigen pad te (her)vinden en de valkuilen leren te (her)kennen, ik vind het iedere keer opnieuw bijzonder om mee te mogen maken.

Algemene Voorwaarden:
Je start met een kennismaking/intakegesprek, waarin de doelen worden bepaald en de behandelovereenkomst wordt ondertekend.
Een sessie duurt in principe een tot anderhalf uur.
Gemaakte afspraken graag 48 uur van tevoren afzeggen. Dit kan ook via de voicemail bij niet directe bereikbaarheid. Annuleringen op kortere termijn kunnen in rekening worden gebracht.

Het tarief voor een sessie is 90 euro per uur (m.i.v. januari 2024) (vrijgesteld van btw.). Je ontvangt maandelijks een digitale factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na dagtekening van de factuur.

Vergoedingen en Zorgverzekeraars
Ik ben aangesloten bij de VIT en NVECP, heb de ECP erkenning en sta ingeschreven als Registertherapeut BCZ. De meeste Zorgverzekeraars vergoeden de therapie (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende polissen. Informeer hier naar bij je zorgverzekering of kijk in dit overzicht: Vergoedingen

Klachtrecht
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van jou zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het Klachtrecht van de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT ( https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/ ). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg ( Tuchtrecht Complementaire Zorg)  zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Betalingsvoorwaarden

Waarop hebben de onderstaande afspraken betrekking?

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaling van de sessies

De cliënt zorgt ervoor dat de nota van de therapeut binnen 14 dagen na datum van de factuur is betaald, zonder opschorting of verrekening.

Verzuim van betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt volgens de wet in verzuim.

Verzending betalingsherinnering

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Ingebrekestelling

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Incassokosten

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Opschorting therapie bij betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Privacyverklaring

 

Registraties:

  • VIT
  • NVECP
  • RBCZ 
  • EAP (European Association for Psychotherapy)
  • AGB register Vektis

KvK nummer 32164983
BTW ID nr: NL097842412B01 ( vrijgesteld van btw.)